متقاضیانی که درخواست همکاری با مجموعه روشتایی آوانور را دارند ، سوابق تحصیلی و تجربی خود را با توجه به نوع زمینه کاری ما می توانند رزومه خود را از طریق ذیل برای ما ارسال فرمایند .